Stadgar

Paragraf stadgar

Ladda ner Åmynnets Intresseförenings stadgar från 2010.

Stadgarna upprättades och antogs 1990-02-08.

Stadgarna kompletterades och antogs 1992-02-16.

Stadgarna kompletterades och antogs vid årsmötet den 28:e februari 2010, att gälla från verksamhetsåret 2010.

Föreningen startades 1980 i form av en orienteringsklubb, men övergick senare till att bli Åmynnets Intresseförening år 1990.

§1 Föreningens ändamål

Åmynnets Intresseförening bildad den 19 januari 1990, har till ändamål att främja och tillvarata Åmynnets och medlemmarnas gemensamma intressen.

Intresseföreningen skall vara opolitisk.

Föreningens uppgift är att:

 • Befrämja och upprätthålla en god status på miljön i Åmynnet och dess tillhörande faciliteter, badplats, lekplats, fotbollsplaner och pulkabacke.
 • Verka aktivt i nätverk bland medlemmarna för att göra Åmynnet till en mer attraktiv plats att vistas i.
 • Sammanföra personer som känner gemenskap med Åmynnet och Nätra som hembygd.
 • Samordna traditioner, skapa nya traditioner samt vårda dessa.
 • Samverkan med andra intresseföreningar samt ideella organisationer.

§2 Säte

Föreningen skall ha sitt säte i Åmynnet.

§3 Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av den person/hushåll som erlagt för året gällande medlemsavgift och är bosatt i Åmynnet eller på annat sätt har eller har haft stark anknytning till Åmynnet eller hyser särskild gemenskap med föreningen.

Vid uthyrningsverksamhet av förvaltade lokaler har föreningen rätt att begränsa nyttjande till enbart medlemmar.

Tillfällig medlem är en person/hushåll som ansökt om någon typ av medlemskap. Tillfällig medlem utses av styrelse med kort varsel samt utan årsmöte och tillträder som fullvärdig medlem efter godkännande i nästkommande styrelsemöte.

Hedersledamot utses av årsmöte på förslag av styrelsen. Som hedersledamot kallas medlem som nedlagt ett förtjänstfullt arbete för föreningen under längre tid som på ett utmärkt sätt främjat föreningens syften.

§4 Avgifter och bidrag

Med avgifter avses:

 • Medlemsavgifter vars storlek fastställes av årsmötet.
 • Avgifter till föreningen i form av lokalhyra eller annan uthyrningsverksamhet vars storlek beslutas genom styrelsemöte.

Med bidrag avses:

 • Bidrag för lokalhyra
 • Upprustningsbidrag
 • Maskinbidrag
 • Fria medel
 • Frivilliga bidrag

Dessa avgifter och bidrag skall användas i enlighet med föreningens intressen för tillställningar och investeringar i aktiviteter som beslutas av årsmöte.

Driftskostnader och investeringar såsom förbrukningsvaror och utrustning som främjar föreningens intressen beslutas genom styrelsemöte.

§5 Föreningens styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, minst fem och högst nio ledamöter samt tre suppleanter.

Styrelsen skall bestå av fullvärdiga medlemmar.

Styrelsen väljs för en tid av två år och suppleanter väljs för en tid av ett år.

Ordförande och ledamöter väljs jämna år. Kassören samt minst två ledamöter väljs udda år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt övriga erforderliga funktionärer och arbetsgrupper.

Suppleanter har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsemöten.

Vid styrelsens sammanträden förs protokoll. Firmatecknare är ordförande och kassör. Hedersledamot äger rätt att närvara vid styrelsens sammanträden, dock utan rösträtt.

§6 Möten

Föreningen skall hålla årsmöte under första delen av kalenderåret. Till årsmötet skall kallelse med föredragningslista utsändas senast två veckor i förväg. Kravet är att styrelsen skall medverka vid årsmöte om inte särskilda skäl föreligger. Utöver årsmötet hålls i regel ett medlemsmöte med föredragningslista. Kallelse till övriga möten utom årsmöte skall ske senast en vecka i förväg. Vid mötet får endast de ärenden avgöras, som meddelats i bifogad föredragningslista.

§7 Ärenden som behandlas vid ordinarie årsmöte

Vid möte förs protokoll.

Vid föreningens årsmöte skall nedanstående ärenden förekomma:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll
 4. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 5. Föredragning av revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet
 7. Fastställande av årsavgifter
 8. Val av:
  1. föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för två arbetsår
  2. minst två övriga ledamöter för två arbetsår
  3. tre suppleanter för ett arbetsår
  4. två revisorer jämte en suppleant för ett arbetsår
  5. valberedning om en sammankallande och minst två ledamöter för ett arbetsår
 9. Fastställande av aktivitetsplan och budget för kommande arbetsår
 10. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
 11. Behandling av ärenden som påkallats av medlem (förslag inlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmöte).
 12. Övriga frågor

§8 Motioner och motionsrätt

Motionsrätt tillkommer varje medlem. Alla motioner, förslag om ändringar av stadgar osv. skall inlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före det föreningsmöte varom motionär avser behandling av sitt spörsmål. Över sålunda väckta motioner avger styrelsen sitt yttrande inför föreningen.

§9 Röstning och beslut

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna, däribland ordförande eller vice ordförande, är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid sammanträdet de flesta rösterna förenat sig, men vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Årsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande, dock skall beslut för att äga giltighet, biträdas av minst 2/3. Rösträtt tillkommer medlem som under föregående år varit fullvärdig medlem eller hedersledamot. Röstning sker öppet och med acklamation, eller om så begärs, slutet. Beslut fattas med enkel röstövervikt, med undantag för stadgeändring. Fullmakt är möjlig att framföras och skall gälla som röst från ej närvarande medlem. Vid medlemsmöte får inte beslut tas i viktigare frågor såvida inte årsmötet beslutat detta. Styrelse kan kalla till extra föreningsmöte för avgörande av viktig och brådskande angelägenhet.

Beslut om stadgeändring eller uteslutning av medlem får endast fattas vid två efterföljande medlemsmöten varav ett vid ordinarie årsmöte och skall, för att äga giltighet, biträdas av minst 2/3 av vid årsmötet närvarande medlemmar. Förslag på stadgeändring skall skickas ut i samband med kallelse för första mötet.

§10 Revision

Föreningens arbetsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna jämte övriga erforderliga handlingar skall vara inlämnade till revisorerna för granskning senast 1 februari. Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari och redovisas vid årsmöte.

§11 Styrelsens åliggande

Styrelsen åligger bl.a.

 1. Att förvalta föreningens egendom
 2. Att verkställa beslut, söka kära och svara å föreningens vägnar.
 3. Att kalla föreningen till ordinarie möten och till extra möte då minst 10 medlemmar så fordrar.
 4. Att låta föra fullständiga räkenskaper över förvaltningens egendom.
 5. Att hålla förteckning över föreningens medlemmar samt
 6. Att vid årsmöte avgiva berättelse över föreningens verksamhet under föregående räkenskapsår.

§12 Styrelsens arbetsordning

Styrelsens medlemmar, som en för alla och alla för en är ansvariga för föreningens tillgångar och medel. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassören i styrelsen var för sig. Styrelsen sammanträder så ofta föreningens angelägenheter så fordrar.

Vid styrelsens sammanträde förs protokoll som justeras av ordförande. Styrelsen har rätt att adjungera vid behov.

§13 Föreningens materiel

Materiel får inte användas utan att styrelsemedlem eller därav utsedd person givit sitt medgivande. Materielen skall förvaras och handhas på ett betryggande sätt. Utlånad materiel skall lånas ut mot kvitto och återlämnas i det skick materielen var vid utlämnandet.

§14 Uteslutning av medlem

Medlem som uppenbarligen och bevisligen, motarbetar intresseföreningens mål kan uteslutas ur föreningen. Uteslutning får inte baseras på åsiktsskiljaktigheter, hörsägen eller något liknande. Ej heller får uteslutning ske p.g.a. av att någon ”antas” motarbeta föreningens mål och (eller) arbete. Uteslutning ska ske när någon bevisligen, på ”pin kiv” eller illvilja saboterar föreningens mål och (eller) arbete.

§15 Upplösning av förening

Beslut om upplösning av föreningen skall, för att äga giltighet, fattas vid två sammanträden med minst två månaders mellanrum, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Ordförande kan vid detta tillfälle besluta om att föreningens verksamhet skall vara vilande och återupptas vid initiativ.

Beslut om upplösning av intresseförening skall innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar.